Trade Partners

Sunflower oil

Dynamics of product exports
map
1 780.1
1 424.1
1 068.1
712.0
356.0
0.0
2013 data 1 475 641 937 $
2013
2014 data 1 462 929 349 $
2014
2015 data 1 191 112 444 $
2015
2016 data 1 440 283 042 $
2016
2017 data 1 780 113 763 $
2017
Main countries importers of goods
According to Comtrade
1.
India
2017 data 1 866 639 158 $
2.
Turkey
2017 data 661 060 658 $
3.
Spain
2017 data 637 196 375 $
4.
China
2017 data 622 699 255 $
5.
Netherlands
2017 data 543 834 584 $
6.
Italy
2017 data 470 073 199 $
7.
Germany
2017 data 383 950 759 $
8.
Belgium
2017 data 377 861 841 $
9.
Great Britain
2017 data 312 258 549 $
10.
Egypt
2017 data 310 484 421 $
11.
France
2017 data 294 345 878 $
12.
Sudan
2017 data 166 076 280 $
13.
SA
2017 data 147 202 412 $
14.
Chile
2017 data 145 869 909 $
15.
Poland
2017 data 133 868 829 $
16.
Greece
2017 data 108 187 101 $
17.
USA
2017 data 101 070 083 $
18.
Byelorussia
2017 data 96 767 800 $
19.
Bosnia and Herzegovina
2017 data 90 720 112 $
20.
Malaysia
2017 data 86 749 192 $
The main countries of export of goods from Russia
map
According to FCS
1.
Turkey
2017 data 323 391 666 $
2.
Egypt
2017 data 285 005 144 $
3.
Iran
2017 data 145 094 218 $
4.
China
2017 data 120 590 971 $
5.
Uzbekistan
2017 data 98 554 104 $
6.
Byelorussia
2017 data 77 452 029 $
7.
Iraq
2017 data 77 339 137 $
8.
Kazakhstan
2017 data 73 100 647 $
9.
Sudan
2017 data 65 719 252 $
10.
Lebanon
2017 data 57 548 250 $
11.
Saudi Arabia
2017 data 55 943 600 $
12.
Tajikistan
2017 data 46 421 512 $
13.
Azerbaijan
2017 data 42 231 055 $
14.
Algeria
2017 data 34 766 908 $
15.
Kyrgyzstan
2017 data 33 688 707 $
16.
Afghanistan
2017 data 33 560 116 $
17.
India
2017 data 28 161 767 $
18.
Georgia
2017 data 27 449 421 $
19.
Ukraine
2017 data 24 259 068 $
20.
Tunisia
2017 data 23 018 348 $
According to Comtrade
1.
Turkey
2017 data 398 044 732 $
2.
Egypt
2017 data 193 622 357 $
3.
China
2017 data 100 984 049 $
4.
Italy
2017 data 92 418 959 $
5.
Sudan
2017 data 86 735 418 $
6.
Byelorussia
2017 data 75 710 800 $
7.
Kazakhstan
2017 data 72 131 183 $
8.
Azerbaijan
2017 data 44 111 717 $
9.
Algeria
2017 data 40 736 072 $
10.
Saudi Arabia
2017 data 29 929 371 $
11.
Georgia
2017 data 28 929 210 $
12.
Kyrgyzstan
2017 data 24 649 620 $
13.
India
2017 data 24 074 308 $
14.
Tunisia
2017 data 21 164 047 $
15.
Armenia
2017 data 19 892 300 $
16.
Malaysia
2017 data 12 699 993 $
17.
Mongolia
2017 data 9 958 080 $
18.
Lebanon
2017 data 9 806 963 $
19.
Oman
2017 data 8 419 564 $
20.
Serbia
2017 data 7 589 811 $